PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ BENKOVA 17 V NITRE

na školský rok 2021/2022

 

Prerokované a schválené pedagogickou radou MŠ Benkova 17, 

Riaditeľka MŠ Benkova 17 v  Nitre prednostne prijíma : 

1.        Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti, ktoré pokračujú v plnení predprimárneho vzdelávania.

2.        Deti, ktoré do septembra 2021 dovŕšia vek 3 rokov.

3.        Deti, ktoré do MŠ nastúpia k septembru 2021.

4.        Deti, ktorých súrodenec už navštevuje tunajšiu materskú školu.

5.        Deti, ktorých zákonný zástupca má trvalý pobyt v meste Nitra.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ musí byť podpísaná oboma rodičmi – zákonnými zástupcami dieťaťa. Výnimkou je len prípad, ak na rodnom liste dieťaťa nie je otec uvedený.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní

Nevyhnutnou podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ je, aby malo osvojené hygienické a kultúrne návyky (t.j. iba dieťa bez plienok; dieťa dokáže samostatne jesť lyžicou, piť z pohára). 

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, bude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie spolu s odporučením všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. 

 

Mgr. Miriam Mošaťová

riaditeľka MŠ Benkova 17

 

Kde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova@smsnitra.sk

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947