PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ BENKOVA 17 V NITRE na školský rok 2017/18.

Prerokované a schválené pedagogickou radou MŠ Benkova 17, dňa 27.marca 2017.

Riaditeľka MŠ Benkova 17 v Nitre prednostne prijíma :
1. Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
2. Deti, ktoré do septembra 2017 dovŕšia vek 3 rokov.
3. Deti, ktoré do MŠ nastúpia k septembru 2017.
4. Deti, ktorých súrodenec už navštevuje tunajšiu materskú školu.
5. Nevyhnutnou podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ je, aby malo osvojené hygienické a kultúrne návyky (t.j. iba dieťa bez plienok; dieťa dokáže samostatne jesť lyžicou, piť z pohára).
6. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predkladá riaditeľke MŠ aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonný zástupca dieťaťa so zmyslovým a telesným postihnutím k žiadosti priloží aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.
7. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ musí byť podpísaná oboma rodičmi – zákonnými zástupcami dieťaťa. Výnimkou je len prípad, ak na rodnom liste dieťaťa nie je otec uvedený.
8. Súčasťou žiadosti je „Záznam o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ“, ktorý vydáva ošetrujúci pediater dieťaťa.

Mgr. Miriam Mošaťová
riaditeľka materskej školy

Kde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova@smsnitra.sk

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947