V zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 21/2008 zo dňa 28.8.2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4 a dodatku č. 5 je zákonný zástupca dieťaťa povinný prispievať sumou stanovenou % z výšky životného minima. Za dieťa od 3 rokov 14,00 € mesačne a za dieťa do 3 rokov 50,00 € mesačne.

Príspevok zákonný zástupca uhradí vždy do 10. dňa príslušného mesiaca, (§ 28 ods. 4 zákona):
- poštovou poukážkou
- internet bankingom
- priamou platbou v pokladni mestského úradu (možno uhradiť platobnou kartou)

Platný doklad o zaplatení úhrady príspevku je zákonný zástupca dieťaťa povinný odovzdať triednej učiteľke najneskôr do 10. dňa príslušného mesiaca.

Zákonný zástupca si vždy skontroluje, či úhradu vykonáva na správny účet. Pri trvalom príkaze si ho včas zruší na obdobie, keď dieťa nenavštevuje MŠ, napr. v čase letných prázdnin, alebo neprítomnosti 30 po sebe nasledujúcich dní.

Kde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova@smsnitra.sk

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947