Pre skvalitnenie a doplnenie edukačných činnosti, ako aj rozvíjanie nadania detí majú možnosť deti v našej MŠ absolvovať nadštandardné aktivity formou krúžkov. Krúžková činnosť sa uskutočňuje v popoludňajších hodinách.

Predplavecký výcvik

Predplavecký výcvik zabezpečujeme v spolupráci so Súkromnou školou plávania Delfín, podľa záujmu rodičov.
Aktívny pohyb vo vode podporuje :
 • psychomotorický vývin detí (schopnosť sústrediť sa, rozvíja myslenie i reč)
 • zlepšuje obehové a funkčné parametre organizmu (dychovú kapacitu)
 • rozvoj fyzickej zdatnosti (silu a výdrž)
 • rozvoj rovnováhy a koordinácie pohybov
 • orientačné schopnosti

Krúžok anglického jazyka

Jednou z kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie je aj komunikácia v cudzích jazykoch. V predškolskom veku ide o elementárne základy komunikácie v jednom cudzom jazyku a stavia sa najmä na počúvaní s porozumením. V našej MŠ sa deti s anglickým jazykom oboznamujú formou hry pod vedením kvalifikovaných lektoriek CCVČ Rodinka, Klokočina - Nitra.

Výtvarné aktivity

Cieľom výtvarných edukačných činností je prebudiť u detí záujem, zvedavosť a tvorivosť rôznymi metódami (sebavyjadrovanie, objavovanie, experimentovanie) a dosiahnuť vlastnú sebarealizáciu. Tieto činnosti zahŕňajú okrem klasických techník (kreslenie, maľovanie, modelovanie) aj priestorové konštruovanie a využívanie rôznych materiálov. Okrem tvorivosti sa u deti rozvíja jemná motorika, vizuomotorika a grafomotorické zručnosti. Výtvory detí prezentujeme na rôznych súťažiach.

Ďalšie nadštandardné aktivity, ktoré dopĺňajú a spestrujú našu edukačnú ponuku

sú plánované a organizované aktuálne, podľa uváženia triednych učiteliek v priebehu celého školského roka a vychádzajú z individuálnych potrieb detí jednotlivých tried. Ide o :
 • Oslavy sviatkov detí, vystúpenia pre rodičov, karneval, besedy, exkurzie, návštevy knižnice, divadiel, galérie, múzea, návšteva hasičov, koncerty - ZUŠ, návšteva ZŠ.
 • Pobyt v Centre zdravia - Párovské háje.
 • Aktivity v CVČ Domino.
 • Prehliadka poézie, prózy a tvorivej dramatiky.
 • Účasť vo výtvarných súťažiach KOS a iných organizátorov : "Vesmír očami detí" , "Moja najmilšia rozprávka", "Naše mesto" a iné.
 • Aktívna účasť na Challenge Day : Dni športu, Deň Zeme, Deň zdravia, Športová olympiáda detí MŠ a ďalšie.

Kde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova@smsnitra.sk

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947