MATERSKÁ  ŠKOLA, BENKOVA 17 , NITRA

 

Podmienky prijímania detí na šk. rok 2022/2023

 

     

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenia § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

 

V súlade s § 59 ods. 1 a 2 školského zákona sa na predprimárne vzdelávanie prednostne prijímajú:

·       deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (t.j. deti, ktoré do 31.8.2022 dovŕšia 5 rokov) s trvalým pobytom v spádovej časti, ktorú učil zriaďovateľ vo VZN č.7/2021

·       deti pokračujúce v plnení predprimárneho vzdelávania,

·       deti , pre ktoré je predprimárme vzdelávanie povinné, sú určené nariadením mesta Nitra spádové     materské školy a zverejnené sú na webovom sídle mesta Nitra https://www.nitra.sk/register/zoznam/vzn

 

Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí MŠ, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti: 

·         ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej ulici, 

·       ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,

·       ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Benkova 17, Nitra aj v školskom roku 2021/2022,

·       ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa ), 

·       z obce Nitra / s trvalým pobytom v obci Nitra

·       ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

 - deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

- deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

- deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

 

    

Mgr. Miriam Mošaťová
riaditeľka MŠ Benkova 17

 

Kde nás nájdete

Prevádzka materskej školy: Pondelok - Piatok: 6:00 - 16:30 hod.
GPS: 48.3049407, 18.0644821
E-mail: msbenkova@smsnitra.sk

Kontaktujte nás
MŠ Benkova Benkova 17,
949 11, Nitra
Slovensko tel: +421 37 77 31 947